English Skills 2

Mô tả khóa học:

✔️ Hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm);
✔️ Trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày;
✔️ Mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu;
✔️ Sử dụng kỹ năng tiếng Anh tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Phát triển kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

Học phí:

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: English Skills 2
– Thời lượng: 60 tiết
+ Speaking: 30 tiết
+ Listening: 30 tiết
+ Reading: 15 tiết
+ Writing: 15 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Hiểu được các câu và cấu trúc được sử dụng thường xuyên liên quan đến nhu cầu giao tiếp cơ bản (như các thông tin về gia đình, bản thân, đi mua hàng, hỏi đường, việc làm);
✔️ Trao đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, quen thuộc hằng ngày;
✔️ Mô tả đơn giản về bản thân, môi trường xung quanh và những vấn đề thuộc nhu cầu thiết yếu;
✔️ Sử dụng kỹ năng tiếng Anh tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Phát triển kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 7: People
Unit 8: Advertising
Unit 9: Companies
Unit 10: Communication
Unit 11: Cultures
Unit 12: Jobs

Các khóa học khác tại CITL