CHỨC NĂNG

 • Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc đào tạo ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kỹ năng, dịch vụ khác liên quan
 • Là đơn vị chuyên môn nghiệp vụ về công tác đào tạo ngoại ngữ, công nghệ thông tin
 • Tổ chức tuyển sinh và thực hiện kế hoạch đào tạo các khóa ngắn hạn cấp chứng nhận, chứng chỉ
 • Đào tạo lại, đào tạo chuyển giao kỹ thuật, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ của các ngành

NHIỆM VỤ

 • Xây dựng kế hoạch về đào tạo
 • Xây dựng danh mục các lớp đào tạo
 • Việc cấp phát, thu hồi, hủy bỏ chứng chỉ đào tạo các khóa ngắn hạn theo quy định pháp luật
 • Chủ trì việc soạn thảo quy định, quy trình liên quan đến đào tạo
 • Thiết kế các chương trình đào tạo ngắn hạn phù hợp cho từng ngành, nhóm ngành, lĩnh vực
 • Chịu trách nhiệm tổ chức tuyển sinh và tổ chức thực hiện đào tạo
 • Quản lý các chương trình, dự án và đề án liên kết đào tạo
 • Thực hiện công tác quản lý học vụ, tổ chức kiểm tra, đánh giá và cấp giấy xác nhận hoàn thành các chương trình đào tạo. Tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, công nghệ thông tin của hệ thống giáo dục quốc dân khi đủ điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Thực hiện các công việc khác về quản lý hành chính đối với hoạt động đào tạo; quản lý, lưu trữ kết quả, các tài liệu học tập liên quan
 • Quản lý nguồn lực của đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng

SẢN PHẨM ĐÀO TẠO

 • Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng
 • Đào tạo ngắn hạn
 • Các khóa đào tạo và cấp chứng chỉ trong nước và quốc tế

THÔNG TIN LIÊN HỆ

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: 226A Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Số điện thoại: 028.38207973 – Website: citl.siu.edu.vn – Email: citl@siu.edu.vn