English for Legal Professionals 2

Mô tả khóa học:

✔️ Hiểu và sử dụng các thuật ngữ và khái niệm phức tạp hơn trong các lĩnh vực khác nhau của các chuyên gia pháp lý bao gồm Commercial law, Real property law, Litigation and Arbitration, International law, and Comparative law;
✔️ Phát triển kỹ năng tiếp thu và thực hành trong môi trường pháp lý quốc tế.
✔️ Khái niệm hóa các kiến thức chuyên ngành cũng như vận dụng các kỹ năng vào làm bài một cách hiệu quả;
✔️ Nâng cao khả năng đọc và hiểu các văn bản pháp lý cũng như thư từ pháp lý;
✔️ Đạt được khả năng truyền đạt suy nghĩ và quan điểm cá nhân một cách rõ ràng để giải quyết các vấn đề pháp lý;
✔️ Phát triển sự hiểu biết sâu hơn về thuật ngữ pháp lý chính và các nguồn từ vựng liên quan đến luật kinh doanh;
✔️ Củng cố các kỹ năng ngôn ngữ trong các tình huống điển hình của việc hành nghề luật;
✔️ Đạt được các kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.

Học phí:

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: English for Legal Professionals 2
– Thời lượng: 45 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Hiểu và sử dụng các thuật ngữ và khái niệm phức tạp hơn trong các lĩnh vực khác nhau của các chuyên gia pháp lý bao gồm Commercial law, Real property law, Litigation and Arbitration, International law, and Comparative law;
✔️ Phát triển kỹ năng tiếp thu và thực hành trong môi trường pháp lý quốc tế.
✔️ Khái niệm hóa các kiến thức chuyên ngành cũng như vận dụng các kỹ năng vào làm bài một cách hiệu quả;
✔️ Nâng cao khả năng đọc và hiểu các văn bản pháp lý cũng như thư từ pháp lý;
✔️ Đạt được khả năng truyền đạt suy nghĩ và quan điểm cá nhân một cách rõ ràng để giải quyết các vấn đề pháp lý;
✔️ Phát triển sự hiểu biết sâu hơn về thuật ngữ pháp lý chính và các nguồn từ vựng liên quan đến luật kinh doanh;
✔️ Củng cố các kỹ năng ngôn ngữ trong các tình huống điển hình của việc hành nghề luật;
✔️ Đạt được các kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 6: Commercial law
Unit 7: Real property law
Unit 8: Litigation and arbitration
Unit 9: International law
Unit 10: Comparative law

Các khóa học khác tại CITL