Lập trình Python

Mô tả khóa học:

Thế giới ngày nay có rất rất nhiều ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến, trong đó phải kể đến các ngôn ngữ C++, C#, Java, Python, PHP,… Đặc biệt, Python đang là ngôn ngữ lập trình mà những người mới học lập trình tìm học nhiều nhất. Cho đến nay những lập trình viên Python vẫn luôn được các nhà tuyển dụng tại các doanh nghiệp lớn nhỏ chiêu mộ với những ưu ái cực tốt với mức thu nhập xếp vào loại cao nhất.

Học phí:

2.100.000

1. Thông tin chung

Tên khóa học: Lập trình Python

Thời gian đào tạo:
– Đối với sinh viên: 45 tiết.
– Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

2. Giới thiệu khóa học

Thế giới ngày nay có rất rất nhiều ngôn ngữ lập trình được sử dụng phổ biến, trong đó phải kể đến các ngôn ngữ C++, C#, Java, Python, PHP,… Đặc biệt, Python đang là ngôn ngữ lập trình mà những người mới học lập trình tìm học nhiều nhất. Cho đến nay những lập trình viên Python vẫn luôn được các nhà tuyển dụng tại các doanh nghiệp lớn nhỏ chiêu mộ với những ưu ái cực tốt với mức thu nhập xếp vào loại cao nhất.

Những lý do bạn nên học Python bên cạnh các ngôn ngữ lập trình khác: 

✔️ Lý do 1: Python là ngôn ngữ mới và dễ học hơn bất kì ngôn ngữ nào

✔️ Lý do 2: Python là ngôn ngữ hàng đầu tại các đất nước trên thế giới nhất là Châu Âu. Và bạn cũng đã biết tương lai Việt Nam sẽ được hội nhập với các nước trên thế giới vậy cho nên nguồn lực cho mã nguồn Python là cực kì nhiều.Vì đa phần các nước châu Âu họ đều sài Python thay cho C.

✔️ Lý do 3: Python là ngôn ngữ giúp bạn viết được trên đa nền tảng nên ví dụ như lập trình website , lập trình di động và cả lập trình game thì Python đều có thể làm được.

✔️ Lý do 4: Đảm bảo đây là nội dung đầy đủ và kỹ càng nhất về ngôn ngữ lập trình Python để từ đó bạn có thể áp dụng Python vào các công việc bạn muốn hướng tới hoặc tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho bạn.

Khóa học gồm các nội dung sau:

Phần 1: Các khái niệm cơ bản trong lập trình Python

Phần 2: Biểu thức trong lập trình Python

Phần 3: Đối tượng String trong lập trình Python

Phần 4: Đối tượng List, Tuples, Sets và Dictionary

Phần 5: Thao tác với hàm tự định nghĩa trong lập trình Python

Phần 6: Hướng đối tượng và thao tác với File trong Python

Phần 7: Tìm hiểu về module và quản lý lỗi trong Python

Phần 8: Thao tác làm việc với cơ sở dữ liệu

Phần 9: Tìm hiểu thao tác làm việc với mảng qua thư viện Numpy

Phần 10: Thao tác quản lý dữ liệu với Pandas

Phần 11: Bài tập tình huống

3. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Các khái niệm cơ bản trong lập trình Python

Bài 1: Python Object

Bài 2: Kiểu số Number & lý luận Booleans

Bài 3: Các phép toán cơ bản trong Python

Bài 4: Tìm hiểu String và Xử lý String cơ bản

Bài 5: Phép so sánh trong Python

Bài 6: Các loại Contrainer: Lists, Tuples, Sets, Dictionary

Bài 7: Phép gán kết hợp: Assignment Operators

Phần 2: Biểu thức trong lập trình Python

Bài 8: Mệnh đề điều kiện

Bài 9: Vòng lặp While

Bài 10: Sử dụng For trong duyệt phần tử cho Container

Bài 11: Sự khác biệt giữa Continue và Break

Bài 12: Xây dựng dãy số với Range

Phần 3: Đối tượng String trong lập trình Python

Bài 13: Tìm hiểu đối tượng String cơ bản

Bài 14: Một số hàm xử lý với String P1

Bài 15: Một số hàm xử lý với String P2

Bài 16: Sử dung Split và Join để thao thác với String

Bài 17: Tìm hiểu phương thức Format trong String

Phần 4: Đối tượng List, Tuples, Sets và Dictionary

Bài 18: Tìm hiểu đối tượng List trong Python

Bài 19: Các phương thức xử lý với List

Bài 20: Tìm hiểu Queue trong List

Bài 21: Tối ưu mã nguồn khi thao tác với List

Bài 22: Tìm hiểu đối tượng Tuples

Bài 23: Tìm hiểu đối tượng Tuples

Bài 24: Tìm hiểu đối tượng Dictionary

Bài 25: Các hàm liên quan đến Dictionary

Phần 5: Thao tác với hàm tự định nghĩa trong lập trình Python

Bài 26: Hướng dẫn xây dựng hàm trong Python

Bài 27: Hàm và tham số hàm phần 1

Bài 28: Hàm và tham số hàm phần 2

Bài 29: Tìm hiểu More Parameter trong Python

Bài 30: Bài tập với More Parameter

Bài 31: Tìm hiểu Iterators

Bài 32: Generator Function

Bài 33: Bài tập về xây dựng hàm P1

Bài 34: Bài tập về xây dựng hàm P2

Phần 6: Hướng đối tượng và thao tác với File trong Python

Bài 35: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng trong Python

Bài 36: Xây dựng Class và Object

Bài 37: Tìm hiểu Constructor và Destructor

Bài 38: Tìm hiểu tính kế thừa P1

Bài 39: Tìm hiểu tính kế thừa P2

Bài 40: Kế thừa đa lớp trong Python

Bài 41: Quy trình đọc File trong Python

Bài 42: Thực hiện ghi File

Bài 43: Tối ưu hóa mã nguồn bằng Buffer

Bài 44: Các hàm liên quan đến xử lý File

Phần 7: Tìm hiểu về module và quản lý lỗi trong Python

Bài 45: Giới thiệu Module trong Python

Bài 46: Tìm hiểu các Module có sẵn trong Python

Bài 47: Tự xây dựng Module cho Python

Bài 48: Thao tác với Module MyCode

Bài 49: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P1

Bài 50: Quản lý và xử lý lỗi với Exception Handling P2

Phần 8: Tháo tác làm việc với cơ sở dữ liệu

Bài 51: Giới thiệu về SQLite

Bài 52: Tìm hiểu các câu lệnh truy vấn

Bài 53: Hướng dẫn xử lý các câu lệnh truy vấn

Bài 54: Import SQLite vào Python

Bài 55: Thực hiện Update và Delete dữ liệu trong Python

Phần 9: Tìm hiểu thao tác làm việc với mảng qua thư viện Numpy

Bài 56: Giới thiệu sử dụng Array với Module Numpy

Bài 57: Xây dựng Array bằng Numpy P1

Bài 58: Xây dựng Array bằng Numpy P2

Bài 59: Tìm hiểu Array Arithmetic trong Numpy

Bài 60: Xử lý vấn đề cắt mảng P1

Bài 61: Xử lý vấn đề cắt mảng P2

Bài 62: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P1

Bài 63: Tìm hiểu các hàm xử lý trong Array Numpy P2

Phần 10: Thao tác quản lý dữ liệu với Pandas

Bài 64: Tìm hiểu Pandas Series P1

Bài 65: Tìm hiểu Pandas Series P2

Bài 66: Hướng dẫn thao tác Index và Reindex trong Series

Bài 67: Lấy và lọc dữ liệu trong Array

Bài 68: Sắp xếp và duyệt dữ liệu trong Array

Bài 69: Tìm hiểu DataFrame

Bài 70: Tạo DataFrame từ Dictionary

Bài 71: Lấy và lọc dữ liệu trong DataFrame

Bài 72: Drop Row và Drop Column

Bài 73: Thao tác phép toán với DataFrame

Bài 74: Tìm hiểu Multi Level Index

Phần 11: Bài tập tình huống

Bài 75: Bài tập xử lý tình huống 01

Bài 76: Bài tập xử lý tình huống 02

Bài 77: Bài tập xử lý tình huống 03

Bài 78: Bài tập xử lý tình huống 04

Bài 79: Bài tập xử lý tình huống 05

Bài 80: Bài tập xử lý tình huống 06

Bài 81: Bài tập xử lý tình huống 07

Bài 82: Bài tập xử lý tình huống 08

Bài 83: Bài tập xử lý tình huống 09

Bài 84: Bài tập xử lý tình huống 10

Bài 85: Bài tập xử lý tình huống 11

Bài 86: Bài tập xử lý tình huống 12

Bài 87: Bài tập xử lý tình huống 13

Bài 88: Bài tập xử lý tình huống 14

Bài 89: Bài tập xử lý tình huống 15

Các khóa học khác tại CITL