English Skills 3

Mô tả khóa học:

✔️ Có khả năng hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí;
✔️ Có khả năng sử dụng các kĩ thuật nghe hiểu, phân tích ý cơ bản để nghe hiểu các ý chính của một bài hội thoại ngắn hay một bài phỏng vấn ngắn về các chủ đề quen thuộc trong công việc, giải trí;
✔️ Có khả năng mô tả về công việc, sở thích của mình và trình bày ngắn gọn lí do, giải thích ý kiến, kế hoạch của mình và mô tả sản phẩm, kế hoạch;
✔️ Có khả năng sử dụng các kĩ thuật đọc hiểu, phân tích ý cơ bản và có thể hiểu ý chính các bài đọc ngắn về các chủ đề quen thuộc trong kinh doanh;
✔️ Có khả năng viết được các đoạn văn đơn giản với những chủ đề liên quan đến công việc, sở thích;
✔️ Có năng lực sử dụng kỹ năng tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Phát triển kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

Học phí:

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: English Skills 3
– Thời lượng: 60 tiết
+ Speaking: 30 tiết
+ Listening: 30 tiết
+ Reading: 15 tiết
+ Writing: 15 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Có khả năng hiểu được các ý chính của một đoạn văn hay bài phát biểu chuẩn mực, rõ ràng về các chủ đề quen thuộc trong công việc, trường học, giải trí;
✔️ Có khả năng sử dụng các kĩ thuật nghe hiểu, phân tích ý cơ bản để nghe hiểu các ý chính của một bài hội thoại ngắn hay một bài phỏng vấn ngắn về các chủ đề quen thuộc trong công việc, giải trí;
✔️ Có khả năng mô tả về công việc, sở thích của mình và trình bày ngắn gọn lí do, giải thích ý kiến, kế hoạch của mình và mô tả sản phẩm, kế hoạch;
✔️ Có khả năng sử dụng các kĩ thuật đọc hiểu, phân tích ý cơ bản và có thể hiểu ý chính các bài đọc ngắn về các chủ đề quen thuộc trong kinh doanh;
✔️ Có khả năng viết được các đoạn văn đơn giản với những chủ đề liên quan đến công việc, sở thích;
✔️ Có năng lực sử dụng kỹ năng tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Phát triển kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1: Careers
Unit 2: Companies
Unit 3: Selling
Unit 4: Great ideas

Các khóa học khác tại CITL