Intensive Reading 1

Mô tả khóa học:

✔️ Áp dụng các kỹ năng đọc hiểu cơ bản để phân tích các văn bản thuộc các chủ đề thường gặp như tâm lí, marketing, kinh doanh, xã hội học, công nghệ thông tin;
✔️ Hiểu các văn bản ngắn và tương đối đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể, có thể sử dụng những từ thường gặp trong công việc hoặc đời sống hằng ngày;
✔️ Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức;
✔️ Năng lực sử dụng kỹ năng đọc tiếng Anh tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

Học phí:

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Intensive Reading 1
– Thời lượng: 45 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Áp dụng các kỹ năng đọc hiểu cơ bản để phân tích các văn bản thuộc các chủ đề thường gặp như tâm lí, marketing, kinh doanh, xã hội học, công nghệ thông tin;
✔️ Hiểu các văn bản ngắn và tương đối đơn giản về các vấn đề quen thuộc và cụ thể, có thể sử dụng những từ thường gặp trong công việc hoặc đời sống hằng ngày;
✔️ Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức;
✔️ Năng lực sử dụng kỹ năng đọc tiếng Anh tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1: Marketing
– Reading 1: Unusual ideas to make a buzz
– Reading 2: How do you decide?
Unit 2: Psychology
– Reading 1: How colors make us think and feel
– Reading 2: The importance of color in business
Unit 3: Social psychology
– Reading 1: Being polite from culture to culture
– Reading 2: Answers to all your travel questions
Unit 4: Sociology
– Reading 1: Money and sports
– Reading 2: The technology advantage
Unit 5: Business
– Reading 1: Family unity builds success
– Reading 2: The challenge of running a family business
Unit 6: Information technology
– Reading 1: Memo to restaurant servers
– Reading 2: I Hate Machines!

Các khóa học khác tại CITL