Luyện thi TOEIC 3B

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa luyện thi, học viên có thể hệ thống lại kiến thức và đạt được những chiến lược hiệu quả, tự tin trong kỳ thi:
✔️ Có khả năng theo dõi và hiểu được những bài nói dài về những chủ đề phức tạp và trừu tượng ngay cả khi cấu trúc bài nói không rõ ràng và mối quan hệ giữa các ý không tường minh;
✔️ Có khả năng theo dõi và hiểu được các cuộc trò chuyện sôi nổi giữa những người bản ngữ;
✔️ Có khả năng theo dõi và hiểu được những tranh luận hay lập luận mang tính trừu tượng;
✔️ Có khả năng hiểu được những thông tin cần thiết khi nghe các thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Học phí:

3.500.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Luyện thi TOEIC 3B
– Thời lượng: 60 tiết
– Giáo trình: Longman Preparation series for the TOEIC test (Advanced course)

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa luyện thi, học viên có thể hệ thống lại kiến thức và đạt được những chiến lược hiệu quả, tự tin trong kỳ thi:
✔️ Có khả năng theo dõi và hiểu được những bài nói dài về những chủ đề phức tạp và trừu tượng ngay cả khi cấu trúc bài nói không rõ ràng và mối quan hệ giữa các ý không tường minh;
✔️ Có khả năng theo dõi và hiểu được các cuộc trò chuyện sôi nổi giữa những người bản ngữ;
✔️ Có khả năng theo dõi và hiểu được những tranh luận hay lập luận mang tính trừu tượng;
✔️ Có khả năng hiểu được những thông tin cần thiết khi nghe các thông báo qua các phương tiện thông tin đại chúng.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 7:
Part 1: Photo 8
Part 2: Statements
Part 3: Graphics
Part 4, 5 & 7: Strategy Practice
Unit 8:
Part 1: Photo 9
Part 2: Embedded questions
Reading comprehension preview
Part 3: Strategy practice
Unit 9:
Part 1: Photo 10
Part 2: Polite requests
Unit 10:
Part 1 & 2: Strategy practice
Test 1:
Listening: Part 1, 2, 3, 4
Reading: Part 5, 6, 7
Listening comprehension preview
Test 2:
Listening: Part 1, 2, 3, 4
Reading: Part 5, 6, 7
Test 3:
Listening: Part 1, 2, 3, 4
Reading: Part 5, 6, 7
Revision

Các khóa học khác tại CITL