Tiếng Hàn Quốc trung cấp 1

Mô tả khóa học:

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Hoàn thiện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết chuẩn theo trình độ tiếng Hàn Trung cấp 1: Topik II – Level 3
✔️ Học được khối lượng 500 từ vựng theo 9 chủ đề giao tiếp trong cuộc sống; hiểu và sử dụng chúng thành đoạn văn có liên quan đến những chủ đề quen thuộc.
✔️ Hoàn toàn tự tin sử dụng khả năng nói tiếng Hàn khi cần thiết tại các nơi công cộng.
✔️ Dễ dàng sử dụng để phân biệt ngôn ngữ theo tình huống trang trọng hoặc tình huống không trang trọng.

Học phí:

4.000.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Hàn Quốc trung cấp 1
– Thời lượng: 66 tiết
– Số tiết giáo viên nước ngoài dạy: 25%
– Giáo trình:
+ 서울대학교 언어교육원. (2013). 서울대 한국어 2B Student’s Book
+ Sách bài tập: 서울대학교 언어교육원. (2013). 서울대 한국어 2B WorkBook

  1. Mục tiêu của khóa học

Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:
✔️ Hoàn thiện 4 kĩ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết chuẩn theo trình độ tiếng Hàn Trung cấp 1: Topik II – Level 3
✔️ Học được khối lượng 500 từ vựng theo 9 chủ đề giao tiếp trong cuộc sống; hiểu và sử dụng chúng thành đoạn văn có liên quan đến những chủ đề quen thuộc.
✔️ Hoàn toàn tự tin sử dụng khả năng nói tiếng Hàn khi cần thiết tại các nơi công cộng.
✔️ Dễ dàng sử dụng để phân biệt ngôn ngữ theo tình huống trang trọng hoặc tình huống không trang trọng.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Tiếng Hàn Trung cấp 1 gồm 09 bài, mỗi bài được thiết kế với đầy đủ các nội dung như từ mới, bài khóa, chú thích, ngữ âm, ngữ pháp và bài tập. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, học viên rèn luyện 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn, nắm vững từ vựng, biết cách sử dụng các mẫu câu cơ bản thường dùng.
Bài 10: 뭐 먹을래?
Bài 11: 운동을 좀 해 보는 게 어때요?
Bài 12: 저는 좀 조용한 편이에요
Bài 13: 주변이 조용해서 살기 좋아요
Bài 14: 여기서 사진을 찍어도 돼요?
Bài 15: 한국 생활에 익숙해졌어요
Bài 16: 설날에는 밥 대신 떡국을 먹어요
Bài 17: 비행기를 놓칠 뻔했어요
Bài 18: 한국에 온 지 벌써 6개월이 되었어요

Các khóa học khác tại CITL