Intensive Writing 1

Mô tả khóa học:

✔️ Sử dụng vốn ngôn ngữ cơ bản để xử lý các tình huống hằng ngày với nội dung có thể đoán trước;
✔️ Diễn đạt ngắn gọn những nhu cầu đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày cụ thể như thông tin cá nhân, thói quen hằng ngày, mong muốn, nhu cầu, hỏi thông tin;
✔️ Sử dụng những kiểu câu đơn giản, những đoản ngữ, cụm từ ngắn được ghi nhớ, những mô thức giao tiếp để diễn đạt về bản thân, về người khác, công việc, địa danh, vật sở hữu;
✔️ Sử dụng chính xác một số cấu trúc đơn giản;
✔️ Kiến thức cần thiết về kỹ năng viết tiếng Anh;
✔️ Lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức;
✔️ Sử dụng thành thạo kỹ năng viết tiếng Anh tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

Học phí:

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Intensive Writing 1
– Thời lượng: 45 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Sử dụng vốn ngôn ngữ cơ bản để xử lý các tình huống hằng ngày với nội dung có thể đoán trước;
✔️ Diễn đạt ngắn gọn những nhu cầu đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày cụ thể như thông tin cá nhân, thói quen hằng ngày, mong muốn, nhu cầu, hỏi thông tin;
✔️ Sử dụng những kiểu câu đơn giản, những đoản ngữ, cụm từ ngắn được ghi nhớ, những mô thức giao tiếp để diễn đạt về bản thân, về người khác, công việc, địa danh, vật sở hữu;
✔️ Sử dụng chính xác một số cấu trúc đơn giản;
✔️ Kiến thức cần thiết về kỹ năng viết tiếng Anh;
✔️ Lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức;
✔️ Sử dụng thành thạo kỹ năng viết tiếng Anh tương đương bậc 2 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1: Marketing
Writing a descriptive paragraph
Unit 2: Psychology
Write a proposal for a business
Unit 3: Social psychology
Write a paragraph with supporting examples
Unit 4: Sociology
Writing an opinion paragraph
Unit 6: Information technology
Write a paragraph describing a process
Unit 7: Environmental Studies
Write an opinion paragraph

Các khóa học khác tại CITL