Intensive Reading 2

Mô tả khóa học:

✔️ Áp dụng các kỹ năng đọc hiểu để phân tích các văn bản thuộc các chủ đề học thuật thường gặp như xã hội học, khoa học dinh dưỡng, tâm lí, kinh doanh, công nghệ thông tin;
✔️ Sử dụng các từ vựng thuộc các chủ đề vào các tình huống giao tiếp;
✔️ Có kiến thức cần thiết về kỹ năng đọc tiếng Anh;
✔️ Lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức;
✔️ Năng lực sử dụng thành thạo kỹ năng đọc tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

Học phí:

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Intensive Reading 2
– Thời lượng: 45 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Áp dụng các kỹ năng đọc hiểu để phân tích các văn bản thuộc các chủ đề học thuật thường gặp như xã hội học, khoa học dinh dưỡng, tâm lí, kinh doanh, công nghệ thông tin;
✔️ Sử dụng các từ vựng thuộc các chủ đề vào các tình huống giao tiếp;
✔️ Có kiến thức cần thiết về kỹ năng đọc tiếng Anh;
✔️ Lập luận tư duy và giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức;
✔️ Năng lực sử dụng thành thạo kỹ năng đọc tiếng Anh tương đương bậc 3 theo khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam;
✔️ Kỹ năng mềm cá nhân, làm việc theo nhóm.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1: Sociology
– Reading 1: Small talk: A big deal
– Reading 2: Job interviews
Unit 2: Nutritional science
– Reading 1: Knowing your tastes
– Reading 2: Finding balance in food
Unit 3: Psychology
– Reading 1: Cars that think
– Reading 2: Living outside the box
Unit 4: Marketing
– Reading 1: Food advertising tricks you should know
– Reading 2: In defense of advertising
Unit 5: Psychology
– Reading 1: Fear factor: success and risk in extreme sports
– Reading 2: The climb of my life
Unit 6: Philosophy
– Reading 1: A question of numbers
– Reading 2: The biology of Altruism

Các khóa học khác tại CITL