Kế toán thực hành trên Excel, MISA, FAST và BRAVO

Mô tả khóa học:

Khóa học kế toán thực hành trên Excel, MISA, FAST và BRAVO học viên sẽ nắm được toàn bộ quy trình và bản chất công việc của 1 người kế toán sử dụng máy tính bao gồm: Lập chứng từ hàng ngày, vào sổ sách kế toán, in sổ sách kế toán, báo cáo thuế tháng, lập báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế, …
Khi học viên tham gia khóa học, học viên sẽ được hướng dẫn để hoàn thành công việc kế toán một cách thành thạo trên các phần mềm kế toán khác nhau. Học trên chứng từ thực tế, theo đặc thù của doanh nghiệp:
– Doanh nghiệp dịch vụ
– Doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu
– Doanh nghiệp sản xuất tính giá thành định mức
– Doanh nghiệp xây dựng, xây lắp, công trình

Học phí:

2.100.000

Kế toán thực hành trên Excel, MISA, FAST và BRAVO

1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Kế toán thực hành trên Excel, MISA, FAST và BRAVO
– Đối tượng tuyển sinh: Các bạn sinh viên kế toán, kế toán viên, kế toán nội bộ; Chủ doanh nghiệp, Ban quản lý doanh nghiệp muốn kiểm tra, làm sổ sách kế toán và kê khai thuế, lập báo cáo tài chính; Các doanh nghiệp trước đây làm hình thức kế toán ghi sổ tay, excel nay muốn chuyển sang phần mềm kế toán.
– Hình thức đào tạo: đào tạo tại phòng LAB của trường; đào tạo tại địa chỉ của khách hàng theo yêu cầu.

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

2. Mục tiêu của khóa học

Khóa học kế toán thực hành trên Excel, MISA, FAST và BRAVO học viên sẽ nắm được toàn bộ quy trình và bản chất công việc của 1 người kế toán sử dụng máy tính bao gồm: Lập chứng từ hàng ngày, vào sổ sách kế toán, in sổ sách kế toán, báo cáo thuế tháng, lập báo cáo tài chính năm, quyết toán thuế, …
Khi học viên tham gia khóa học, học viên sẽ được hướng dẫn để hoàn thành công việc kế toán một cách thành thạo trên các phần mềm kế toán khác nhau. Học trên chứng từ thực tế, theo đặc thù của doanh nghiệp:
– Doanh nghiệp dịch vụ
– Doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu
– Doanh nghiệp sản xuất tính giá thành định mức
– Doanh nghiệp xây dựng, xây lắp, công trình

3. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1. Hướng dẫn thực hiện các công tác kế toán trên phần mềm kế toán Misa, Fast, Bravo
– Đầu tiên học viên sẽ được công ty giao cho 1 bộ hóa đơn chứng từ thực tế chưa được xử lý của 1 doanh nghiệp và mỗi học viên 1 máy tính (giống như 1 người kế toán đang làm việc thực sự). Tiếp theo đó học viên sẽ được:
– Hướng dẫn cách download phần mềm kế toán Misa, Fast về máy tính.
– Thiết lập thông tin, số liệu kế toán ban đầu, hướng dẫn tổ chức và mã hoá thông tin về khách hàng, chi phí, mã hàng, mã TSCĐ, vụ việc, công trình, …
– Thực hành các phần hành kế toán : Tổng hợp, kế toán vốn bằng tiền, kế toán bán hàng, kế toán mua hàng, vật tư hàng hóa, CCDC và TSCĐ, giá thành.
– Hướng dẫn cách hạch toán trên các màn hình nhập liệu: Phiếu thu, phiếu chi, báo có, báo nợ, nhập kho, xuất kho, tạm ứng, thanh toán tạm ứng, thanh toán công nợ, phân bổ chi phí, khấu hao TSCĐ, kết chuyển lỗ lãi, …
– Thực hiện các công tác kế toán trên phần mềm căn cứ vào các báo cáo và sổ sách năm trước để tính số dư đầu kỳ.

Phần 2. Hướng dẫn kiểm tra, đối chiếu và xử lý số liệu kế toán trên phần mềm Misa, Fast, Bravo
– Cách kiểm tra, đối chiếu và xử lý số liệu kế toán trên phần mềm kế toán Misa, Fast và Bravo.
– Thực hành làm các bút toán kết chuyển tự động cuối tháng (thuế, giá vốn, tính khấu hao, phân bổ, …), kiểm tra đối chiếu giữa các sổ sách.

Phần 3. Lập báo cáo tài chính và in sổ sách
– Thực hành lập báo cáo tài chính và in sổ sách
– Lập bảng cân đối kế toán
– Lên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
– Lên bảng cân đối số phát sinh
– Quyết toán thuế TNDN
– Quyết toán thuế TNCN
– Tình hình thực hiện nghĩa vụ ngân sách
– Thuyết minh báo cáo tài chính
– Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp, gián tiếp), …

Phần 4. Hướng dẫn các kỹ năng quan trọng của kế toán khi làm trên phần mềm kế toán
– Kỹ năng sao lưu dữ liệu kế toán, phục hồi dữ liệu kế toán.
– Cách chỉnh sửa số chứng từ bị sai lệch
– Cách khóa số liệu, cách chỉnh sửa các lỗi thường gặp khi sử dụng phần mềm như: lỗi không tìm thấy máy chủ SQL, lỗi mất phiếu, dữ liệu, lỗi không đăng nhập được phần mềm, …

Các khóa học khác tại CITL