Tiếng Trung Quốc cao cấp 1

Mô tả khóa học:

✔️ Kiến thức về cuộc sống, giáo dục, xã hội, khoa học công nghệ;
✔️ Khả năng dịch văn bản, các đoạn văn chủ đề đời sống;
✔️ Khả năng tạo câu bằng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp;
✔️ Luyện tập vận dụng các vấn đề đã học để đàm luận đưa ra quan điểm cá nhân về 1 chủ đề nhất định;
✔️ Hứng thú và niềm tin trong việc học tiếng Trung;
✔️ Khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung tương đương tiền HSK5.

Học phí:

4.700.000

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Tiếng Trung Quốc cao cấp 1
– Thời lượng: 90 tiết
– Số tiết giáo viên nước ngoài dạy: 25%

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Kiến thức về cuộc sống, giáo dục, xã hội, khoa học công nghệ;
✔️ Khả năng dịch văn bản, các đoạn văn chủ đề đời sống;
✔️ Khả năng tạo câu bằng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp;
✔️ Luyện tập vận dụng các vấn đề đã học để đàm luận đưa ra quan điểm cá nhân về 1 chủ đề nhất định;
✔️ Hứng thú và niềm tin trong việc học tiếng Trung;
✔️ Khả năng giao tiếp bằng tiếng Trung tương đương tiền HSK5.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Khóa học tiếng Trung Quốc cao cấp 1 gồm 6 bài, mỗi bài gồm bài đọc, từ vựng, ngữ pháp, chú thích về văn hóa và cách sử dụng từ vựng, bài tập và bài đọc thêm. Thông qua việc giảng dạy và luyện tập trên lớp, hướng dẫn và giúp học viên rèn luyện kỹ năng phát âm tiếng Trung, nắm vững 1.850 từ (trong đó có 1.200 từ đã được học ở sơ cấp 1&2, trung cấp 1,2,3,4 và 650 từ ở cấp độ này) và biết cách sử dụng các mẫu câu. Sau khoá học, học viên đạt trình độ tương đương tiền HSK5.
Bài 1: 了解生活 (Understanding life)
1. 爱的细节 (Details of Love)
2. 留串钥是给父母(Leaving a Bunch of Keys to Our Parents)
3. 人生有选择, 一切可改变(Having Choices in Life Makes Change Possible)
Bài 2: 谈论过去和现在 (Talking about the Past and the Present)
4. 子路提米 (Zilu Carrying Rice)
5. 济南的泉水 (Spring Water in Ji’nan)
6. 除夕的由来 (Origin of Chuxi)
Bài 3: 听故事和轶事 (Listening to Stories and Anecdotes)
7. 成语敌事两则 (Two Indiom Stories)
8. “朝三暮四” 的古今义 (Three at Dawn and Four at Dusk)
9. 别样鲁迅 (The Lu Xun You Don’t Know)
Bài 4: 走近科学 (Approching Science)
10. 争论的奇迹 (Miracle of Debate)
11. 闹钟的危害 (Harm of Alarm Clocks)
12. 海外用户玩儿微信 (Overseas Users of Wechat)
Bài 5: 看世界 (Seeing the World)
13. 锯掉生活的 “篮底” (Cutting Off the “Bottom of the Basket” in Life)
14. 北京的四合院 (Quadrangle Courtyards in Beijing)
15. 纸上淡兵(Being an Armchair Strategist)
Bài 6: 培养身心健康 (Cultivating Physical and Mental Health)
16. 体重与节食 (Weight and Diet)
17. 在最美好的劾离开 (Ending at the Best Moment)
18. 抽象艺术美不美 (Abstract Art: Beautiful or Not?)

Các khóa học khác tại CITL