Lập trình Kotlin toàn tập

Mô tả khóa học:

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Google chính thức giới thiệu Kotlin là ngôn ngữ lập trình thứ 3 được hỗ trợ để phát triển ứng dụng Android sau Java và C++. Một tương lai rộng mở với Kotlin nói riêng và những lập trình viên Kotlin nói chung.

Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin:

Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android

Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web, …

Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện….)

Học phí:

2.100.000

THÔNG TIN CHI TIẾT KHÓA HỌC

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: Lập trình Kotlin toàn tập

Thời gian đào tạo:
–  Đối với sinh viên: 45 tiết.
–  Đối với cá nhân, doanh nghiệp: 4 ngày.

 

  1. Giới thiệu khóa học

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Google chính thức giới thiệu Kotlin là ngôn ngữ lập trình thứ 3 được hỗ trợ để phát triển ứng dụng Android sau Java và C++. Một tương lai rộng mở với Kotlin nói riêng và những lập trình viên Kotlin nói chung.

Khóa học Lập trình Kotlin toàn tập cung cấp trọn bộ kiến thức lập trình Kotlin:

Cung cấp kiến thức để tiếp cận lập trình Android

Có khả năng tiếp tục phát triển phần mềm: Java,Native, Web, …

Tìm hiểu cơ bản và nâng cao về ngôn ngữ lập trình Kotlin (Từ định nghĩa đến kiểu dữ liệu, biến, câu lệnh, mảng, chuỗi … cấu trúc điều khiển trong Kotlin, phương thức, lớp, kế thừa, xử lý tập tin, giao diện….)

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Phần 1: Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Kotlin

Bài 1: Có nên học lập trình Kotlin

Bài 2: Cài đặt JDK

Bài 3: Cài đặt công cụ lập trình Kotlin

Bài 4: Đăng ký Jetbrain Education

Bài 5: Tạo ứng dụng Hello Kotlin

Phần 2: Kiểu dữ liệu và toán tử trong Kotlin

Bài 6: Cách xuất dữ liệu ra màn hình Kotlin

Bài 7: Cách ghi chú lệnh quan trọng trong Kotlin

Bài 8: Kiểu dữ liệu và khai báo biến trong Kotlin

Bài 9: Ép kiểu dữ liệu trong Kotlin

Bài 10: Các toán tử quan trọng trong Kotlin

Bài 11: Nhập dữ liệu từ bàn phím với Kotlin

Bài 12: Bài tập rèn luyện-Các kiến thức cơ bản

Bài 13: Cấu trúc điều khiển If Else trong Kotlin

Bài 14: Cấu trúc when trong Kotlin – Phần 1

Bài 15: Cấu trúc when trong Kotlin – Phần 2

Bài 16: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Closed range

Bài 17: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Half-open range

Bài 18: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Step

Bài 19: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Downto

Bài 20: Vòng lặp for trong Kotlin – Loại Iterator

Bài 21: Vòng lặp while trong Kotlin

Bài 22: Vòng lặp do while trong Kotlin

Bài 23: Ý nghĩa và cách sử dụng break và continue trong các vòng lặp

Bài 24: Bài tập rèn luyện-Giải phương trình bậc 2

Bài 25: Bài tập rèn luyện-Giải toán học

Bài 26: Bài tập rèn luyện-Tính dãy toán học

Bài 27: Danh Sách các bài tập tự rèn luyện

Phần 3: Cấu trúc điều khiển và vòng lặp

Bài 28: Khái niệm về biệt lệ

Bài 29: Cách sử dụng biểu thức try…catch trong Kotlin

Bài 30: Cách gỡ lỗi Kotlin bằng công cụ Debug

Bài 31: Thư viện xử lý dữ liệu số

Phần 4: Các thư viện quan trọng thường dùng trong Kotlin/Android

Bài 32: Thư viện xử lý ngày tháng

Bài 33: Thư viện toán học

Bài 34: Thư viện xử lý số ngẫu nhiên

Bài 35: Thư viện xử lý chuỗi

Phần 5: Xử lý chuỗi trong Kotlin

Bài 36: Giới thiệu Xử lý chuỗi trong Kotlin

Bài 37: Các Hàm tìm chuỗi trong Kotlin

Bài 38: Các Hàm trích lọc chuỗi trong Kotlin

Bài 39: Các Hàm đổi chuỗi trong Kotlin

Bài 40: Các Hàm xóa khoảng trắng dư thừa trong Kotlin

Bài 41: Các Hàm so sánh chuỗi trong Kotlin

Bài 42: Cách nối và chèn chuỗi trong Kotlin

Bài 43: Các Cách tách chuỗi trong Kotlin

Bài 44: Hàm đổi chữ Hoa – thường trong Kotlin

Bài 45: Bài tập rèn luyện-Tách lấy tên bài hát

Bài 46: Bài tập rèn luyện-Kiểm tra chuỗi panlyndrome

Bài 47: Bài tập rèn luyện- Tối ưu chuỗi

Bài 48: Các Bài tập tự rèn luyện

Phần 6: Xử lý Mảng và Collections trong Kotlin

Bài 49: Xử lý mảng 1 chiều trong Kotlin

Bài 50: Xử lý mảng 2 chiều trong Kotlin

Bài 51: Xử lý Collections trong Kotlin

Bài 52: Bài tập rèn luyện – Mảng

Bài 53: Bài tập rèn luyện – Collections

Bài 54: Bài tập tự rèn luyện – Mảng

Bài 55: Bài tập tự rèn luyện – Collections

Phần 7: Lớp và đối tượng trong Kotlin

Bài 56: Các khái niệm về lập trình Hướng đối tượng

Bài 57: Quy tắc tạo tên Lớp và Constructor

Bài 58: Quy tắc Khai báo các thuộc tính

Bài 59: Quy tắc Khai báo các getter-setter

Bài 60: Quy tắc Khai báo các phương thức

Bài 61: Các loại phương thức

Bài 62: Tham chiếu this

Bài 63: Kỹ thuật Overloading

Bài 64: Alias và cơ chế gom rác tự động trong Kotlin

Phần 8: Kế thừa trong Kotlin

Bài 65: Khái niệm về kế thừa và lợi ích của kế thừa

Bài 66: Kỹ thuật kế thừa từ class

Bài 67: Kỹ thuật kế thừa từ interface

Bài 68: Overriding Method

Bài 69: Tính đa hình

Phần 9: Các loại Lớp đặc biệt trong Kotlin

Bài 70: Data Classes

Bài 71: Nested Classes

Bài 72: Inner Classes

Bài 73: Enum Classes

Bài 74: Extensions Method trong Kotlin

Phần 10: Các bài tập rèn luyện phần Hướng đối tượng (phần 8-9-10)

Bài 75: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Nhân Viên

Bài 76: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Nhân Viên

Bài 77: Bài tập rèn luyện-Hướng đối tượng-Mô hình lớp Person

Bài 78: Các bài tập tự rèn luyện

Phần 11: Xử lý tập tin trong Kotlin

Bài 79: Vì sao phải lưu tập tin-các loại tập tin

Bài 80: Xử lý Text File trong Kotlin

Bài 81: Xử lý Serialize File trong Kotlin

Bài 82: Xử lý XML File trong Kotlin

Bài 83: Xử lý JSon trong Kotlin

Bài 84: Bài tập rèn luyện JSon-Danh Mục-Sản Phẩm

Bài 85: Bài tập rèn luyện JSon-Tỉ giá hối đoái DongA Bank

Bài 86: Bài tập tự rèn luyện xử lý text file

Bài 87: Bài tập tự rèn luyện xử lý serialize file

Bài 88: Bài tập tự rèn luyện xử lý XML file

Bài 89: Bài tập tự rèn luyện xử lý JSon file

Phần 12: Thiết kế giao diện trong Kotlin

Bài 90: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Cách tạo giao diện

Bài 91: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Giải phương trình bậc 1

Bài 92: Thiết kế giao diện trong Kotlin – Trình diễn sản phẩm

Bài 93: Bài tập rèn luyện – giao diện – Quản lý phòng ban

Bài 94: Kết xuất Executable cho Kotlin

Phần 13: Tổng hợp

Bài 95: Project thực tế tổng hợp lại toàn bộ kiến thức đã học

Các khóa học khác tại CITL