English for Legal Professionals 1

Mô tả khóa học:

✔️ Hiểu các thuật ngữ và khái niệm cơ bản trong các lĩnh vực khác nhau về pháp lý bao gồm Legal career, Contract law, Tort law, Criminal law, and Company law;
✔️ Khái niệm hóa các kiến thức chuyên ngành cũng như áp dụng các kỹ năng ngôn ngữ được phát triển trong suốt khóa học để thực hiện các hoạt động đánh giá một cách hiệu quả;
✔️ Nâng cao khả năng đọc và hiểu các văn bản pháp lý cũng như thư từ pháp lý;
✔️ Đạt được khả năng truyền đạt suy nghĩ và quan điểm cá nhân một cách rõ ràng để giải quyết các vấn đề pháp lý;
✔️ Phát triển sự hiểu biết về thuật ngữ pháp lý quan trọng và nguồn từ vựng;
✔️ Củng cố các kỹ năng ngôn ngữ của họ trong một loạt các tình huống điển hình của việc hành nghề luật;
✔️ Đạt được các kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.

Học phí:

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: English for Legal Professionals 1
– Thời lượng: 45 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Hiểu các thuật ngữ và khái niệm cơ bản trong các lĩnh vực khác nhau về pháp lý bao gồm Legal career, Contract law, Tort law, Criminal law, and Company law;
✔️ Khái niệm hóa các kiến thức chuyên ngành cũng như áp dụng các kỹ năng ngôn ngữ được phát triển trong suốt khóa học để thực hiện các hoạt động đánh giá một cách hiệu quả;
✔️ Nâng cao khả năng đọc và hiểu các văn bản pháp lý cũng như thư từ pháp lý;
✔️ Đạt được khả năng truyền đạt suy nghĩ và quan điểm cá nhân một cách rõ ràng để giải quyết các vấn đề pháp lý;
✔️ Phát triển sự hiểu biết về thuật ngữ pháp lý quan trọng và nguồn từ vựng;
✔️ Củng cố các kỹ năng ngôn ngữ của họ trong một loạt các tình huống điển hình của việc hành nghề luật;
✔️ Đạt được các kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1: A career in law
Unit 2: Contract law
Unit 3: Tort law
Unit 4: Criminal law
Unit 5: Company law

Các khóa học khác tại CITL