English for Legal Professionals 3

Mô tả khóa học:

✔️ Mở rộng thuật ngữ pháp lý trong các lĩnh vực khác nhau của các chuyên gia pháp lý bao gồm Breach of Contract claim, Road traffic accident, Trial, Employment law, and Law bulletin;
✔️ Nâng cao năng lực giao tiếp ngoại ngữ và năng lực viết và nói tiếng Anh pháp lý chuyên nghiệp một cách ngắn gọn và chính xác;
✔️ Khái niệm hóa các kiến thức chuyên ngành cũng như vận dụng các kỹ năng đã học để hoàn thành bài tập một cách hiệu quả.;
✔️ Nâng cao khả năng đọc và hiểu các văn bản pháp lý cũng như thư từ pháp lý;
✔️ Đạt được khả năng truyền đạt suy nghĩ và quan điểm cá nhân một cách rõ ràng để giải quyết các vấn đề pháp lý;
✔️ Phát triển sự hiểu biết sâu hơn về thuật ngữ pháp lý chính và các nguồn từ vựng liên quan đến luật kinh doanh;
✔️ Củng cố các kỹ năng ngôn ngữ trong các tình huống điển hình của việc hành nghề luật;
✔️ Đạt được các kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.

Học phí:

  1. Thông tin chung

– Tên khóa học: English for Legal Professionals 3
– Thời lượng: 45 tiết

  1. Mục tiêu của khóa học

✔️ Mở rộng thuật ngữ pháp lý trong các lĩnh vực khác nhau của các chuyên gia pháp lý bao gồm Breach of Contract claim, Road traffic accident, Trial, Employment law, and Law bulletin;
✔️ Nâng cao năng lực giao tiếp ngoại ngữ và năng lực viết và nói tiếng Anh pháp lý chuyên nghiệp một cách ngắn gọn và chính xác;
✔️ Khái niệm hóa các kiến thức chuyên ngành cũng như vận dụng các kỹ năng đã học để hoàn thành bài tập một cách hiệu quả.;
✔️ Nâng cao khả năng đọc và hiểu các văn bản pháp lý cũng như thư từ pháp lý;
✔️ Đạt được khả năng truyền đạt suy nghĩ và quan điểm cá nhân một cách rõ ràng để giải quyết các vấn đề pháp lý;
✔️ Phát triển sự hiểu biết sâu hơn về thuật ngữ pháp lý chính và các nguồn từ vựng liên quan đến luật kinh doanh;
✔️ Củng cố các kỹ năng ngôn ngữ trong các tình huống điển hình của việc hành nghề luật;
✔️ Đạt được các kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm.

  1. Nội dung chi tiết của khóa học

Unit 1: Breach of contract claim
Unit 2: Road traffic accident
Unit 3: Trial
Unit 4: Employment law
Unit 5: Law bulletin

Các khóa học khác tại CITL