Miễn và công nhận điểm học phần Tiếng Anh với SV có chứng chỉ Quốc tế

1. Đối với sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh

– Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS điểm từ 6.0 – 7.0 hoặc TOEFL iBT điểm từ 60 – 101 còn hiệu lực được miễn học phần Tiếng Anh kỹ năng 1 và 2.
– Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS điểm từ 7.5 trở lên hoặc TOEFL iBT điểm từ 102 còn hiệu lực được miễn học phần Tiếng Anh kỹ năng 1, 2, 3 và 4.

2. Đối với sinh viên các ngành khác

– Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS điểm từ 6.0 trở lên hoặc TOEFL iBT điểm từ 60 còn hiệu lực được miễn học phần Tiếng Anh kỹ năng 1, 2, 3, 4, 5 và 6.
– Sinh viên không có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELTS hoặc TOEFL iBT tham gia bài thi kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào theo định dạng đề thi TOEIC và kỹ năng Speaking do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Sinh viên đạt điểm từ 450 trở lên bài thi theo định dạng TOEIC và kỹ năng Speaking đạt từ 160 điểm trở lên sẽ được miễn học phần Tiếng Anh kỹ năng 1.

3. Xét công nhận điểm

Sinh viên được xét miễn các học phần Tiếng Anh kỹ năng sẽ được tính 10 điểm cho từng học phần. Sinh viên được miễn 6 học phần Tiếng Anh kỹ năng được chọn học 4 học phần Ngoại ngữ 2.