Thực hành làm kế toán trên Excel từ A-Z và định hướng để thành công

Chuyên gia kế toán trên Excel Khóa học giúp bạn đủ kiến thức, kỹ năng để làm kế toán tổng hợp cho các doanh nghiệp, tự xây dựng file kế toán bằng excel phù hợp với từng doanh nghiệp